Ο Πρόεδρος ανέπεμψε τον τροποποιητικό νόμο για τις τ/κ περιουσίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε για επανεξέταση τον “Περί των Τουρκοκυπριακών περιουσιών (Διαχείριση και άλλα θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2023. Σημειώνεται ότι η Βουλή αποφασίζει επί αναπεμφθέντος θέματος εντός 15 ημερών από της αναπομπής.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ασκώντας τις εξουσίες του Συντάγματος αναπέμπει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για επανεξέταση τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή στις 30 Μαρτίου 2023.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος, σκοπός του υπό αναπομπή νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου κατά τρόπο ώστε προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο, τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών για σκοπούς ασφαλείας, να μεριμνά για τη διενέργεια σχετικής μελέτης αναφορικά με την στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. Περαιτέρω στην έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής αναφέρεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο Κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών προβαίνει σε παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών οι οποίες χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων ή/και αναβαθμίσεων σε δικαιούχους.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εκτελεστική εξουσία ετοίμασε νομοσχέδιο το οποίο τιτλοφορείται “Ο περί των Τουρκοκυπριακών περιουσιών (Διαχείριση και άλλα θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (τροποποιητικός) (Αρ. 2) νόμος του 2022” και προσχέδιο κανονισμών το οποίο τιτλοφορείται “Οι περί των Τουρκοκυπριακών περιουσιών (Διαχείριση και άλλα θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (τροποποιητικοί) κανονισμοί του 2022” τα οποία ρυθμίζουν τον σκοπό του υπό αναπομπή Νόμου. Προσθέτει ότι ο νομοτεχνικός έλεγχος των εν λόγω προσχεδίων νομοθετημάτων αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαΐου 2023 και ακολούθως θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση και έγκρισή τους αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι με την ψήφιση του υπό αναπομπή νόμου η Βουλή επέμβηκε και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας ασκώντας η ίδια διοικητική λειτουργία κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, ενώ επιπρόσθετα αναφέρει ο ύπο αναπομπή νόμος επιβαρύνει το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας και αυξάνει τα έξοδα του προϋπολογισμού.

Οι πρόνοιες του υπό αναπομπή νόμου, σημειώνει, επιφέρουν αύξηση των κατά τα άλλα προβλεπόμενων δαπανών, προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 80. 2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές καθώς και ασύμβατες με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών εφόσον επεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Κράτους κάτι για το οποίο αποκλειστική ευθύνη έχει η εκτελεστική εξουσία.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ο Πρόεδρος ότι ο ύπο αναπομπή νόμος δεν περιλαμβάνει ορισμούς των όρων που χρησιμοποιούνται στον υπο αναπομπή νόμο, ζήτημα το οποίο οδηγεί σε συγκρούσεις με άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα αναφέρει ο Πρόεδρος εισάγονται ορισμοί στον υπό αναπομπή Νόμο όπως “άδεια χρήσης τουρκοκυπριακής περιουσίας”, “σε δικαιούχους” που δεν τυγχάνουν ερμηνείας από τον ίδιο τον υπό αναπομπή νόμο ή τον βασικό νόμο ή που είναι αντίθετοι με τους υφιστάμενους κανονισμούς ή τους τροποποιητικούς κανονισμούς.

Δίδοντας και άλλα παραδείγματα, αναφέρει ότι δεν παρέχεται ασφάλεια δικαίου ενώ περαιτέρω μπορεί να δημιουργηθούν φαινόμενα προσφύγων δύο ταχυτήτων.

Αναφέρει ακόμη ότι ο Κηδεμόνας δρομολογεί την υλοποίηση μελετών στατικής επάρκειας για τουρκοκυπριακές περιουσίες μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης το οποίο καθορίζει κατηγορίες και προτεραιότητες.

Παράλληλα, αναφέρει, μέσα από το τροποποιητικό νομοσχέδιο και το προσχέδιο τροποποιητικών κανονισμών που έχει ετοιμάσει η εκτελεστική εξουσία ρυθμίζεται το ζήτημα της ευθύνης για την ασφάλεια και τη στατική επάρκεια των τουρκοκυπριακών υποστατικών με σαφείς και συγκεκριμένους όρους πράγμα το οποίο δεν ρυθμίζεται στον υπό αναπομπή νόμο.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy