ΕΛΛΑΔΑ: Σύγκρουση δύο ταχυπλόων με 16 ηθοποιούς του «Γάμος αλά Ελληνικά»

Σύγκρουση 2 ταχυπλόων με ηθοποιούς του «Γάμος αλά Ελληνικά»

Σύγκρουση 2 ταχυπλόων με ηθοποιούς του «Γάμος αλά Ελληνικά»
Ðáñïõóßáóç áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ ôçò Äéåýèõíóçò Áóöáëåßáò ÁôôéêÞò, ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí êáé Ëáèñåìðïñßïõ ôïõ Áñ÷çãåßïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò êáé ôïõ Åêðñïóþðïõ Ôýðïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò ó÷åôéêÜ ìå êïéíÞ åðé÷åßñçóç ÅË.ÁÓ. êáé ËÓ-ÅË.ÁÊÔ. ãéá ôçí åîÜñèñùóç äéåèíïýò êõêëþìáôïò åìðïñßáò êáé äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí ìå ÷ñÞóç ôá÷ýðëïùí óêáöþí åîÜñèñùóç äéåèíéêïý êõêëþìáôïò åìðïñßáò êáé äéáêßíçóçò íáñêùôéêþí ìå ÷ñÞóç ôá÷ýðëïùí óêáöþí êáé åéäéêüôåñá óôç èáëÜóóéá ìåôáöïñÜ áêáôÝñãáóôçò êÜííáâçò ìÝóù ôçò ÷þñáò ìáò áðü Áëâáíßá óôçí Ôïõñêßá êáé ôçí ìåôáöïñÜ ðïóïôÞôùí çñùßíçò ìÝóù ôçò ÷þñáò ìáò áðü ôçí Ôïõñêßá óôçí Áëâáíßá. (EUROKINISSI/ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ/ËÉÌÅÍÉÊÏ ÓÙÌÁ)

Ένας ελαφρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο ταχύπλοων στην Παλαιά Φώκαια, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Η σύγκρουση έγινε κοντά στο Θυμάρι και ο τραυματίας διακομίζεται με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι δεκαπέντε επιβάτες των δύο σκαφών έχουν βγει πλέον στην παραλία και εκτός από τη λαχτάρα που πήραν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ηθοποιοί που μετέχουν στα γυρίσματα της ταινίας Γάμος αλά Ελληνικά 3.

Για τις συνθήκες του ατυχήματος έρευνα θα κάνει το Λιμενικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy