Τράπεζα Κύπρου: Κόστισε ακριβά το σχέδιο εξόδου – Ζημιές στο εννιάμηνο

Πόσα κέρδη ανακοίνωσε από εργασίες πριν το σχέδιο εθελούσιας εξόδου και τι λέχθηκε για ΜΕΔ, ρευστότητα και μέρισμα

Πόσα κέρδη ανακοίνωσε από εργασίες πριν το σχέδιο εθελούσιας εξόδου και τι λέχθηκε για ΜΕΔ, ρευστότητα και μέρισμα

Ακριβά κόστισε στην Τράπεζα Κύπρου το ποσό που διέθεσε για όσους επέλεξαν το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Και αυτό γιατί επέφερε ζημιές στο συγκρότημα για το το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Ωστόσο αν εξαιρεθεί αυτό το μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο η Τράπεζα κατέγραψε σημαντική κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €101 εκατ. από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) το γ’ τρίμηνο 2022. Η περίοδος απόσβεσης ανέρχεται στα 2.7 έτη. Μετά το μη επαναλαμβανόμενο κόστος ΣΕΑ, καταγράφεται ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €9 εκατ. για το εννιάμηνο 2022, έναντι κέρδους ύψους €20 εκατ. για το εννιάμηνο 2021.

Ωστόσο όπως έχει προαναφερθεί η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €109 εκατ., (εκ των οποίων €50 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022), αυξημένα κατά 71% σε ετήσια βάση στηριζόμενα από τα αυξημένα έσοδα. Ειδικότερα όσον αφορά στο συγκεκριμένο σημείο των εσόδων, η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €234 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν να αυξάνονται το γ’ τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 19% σε τριμηνιαία βάση, στηριζόμενα στην αύξηση των επιτοκίων.

Όσον αφορά τώρα στα έξοδα, η τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το γ’ τρίμηνο 2022. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού θα μειωθεί κατά 16%. Η αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ανέρχεται περίπου στα €37 εκατ. (19%). Περαιτέρω, ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανέρχεται στο 54% για το εννιάμηνο 2022, μειωμένος κατά 7 ε.μ. σε ετήσια βάση και στο 47% για το γ’ τρίμηνο 2022, μειωμένος κατά 10 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση.

Η τράπεζα κατέγραψε ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ήταν 14.7% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.8%. Οι καταθέσεις ήταν €18.8 δις, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 7% από την αρχή του έτους. Ισχυρή χαρακτηρίζεται η θέση ρευστότητας της τράπεζας με  €6.9 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ εξέλιξη που την αφήνει σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Όσον αφορά τώρα στα ΜΕΔ η τράπεζα ανακοίνωσε επίτευξη στόχου για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κάτω από 5% νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.5%  (1.7% μετά τις πιστωτικές ζημιές), σε σχέση με 5.7% τον Ιούνιο 2022. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ είναι στο 63%. Η τράπεζα κρίνει ως καλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.

Πέραν των πιο πάνω, ανακοινώθηκε ολοκλήρωση της αναδιάρθρωση της Τράπεζας το 3ο τρίμηνο του 2022, η οποία θα υποστηρίξει τη μετατροπή της Τράπεζας σε έναν βιώσιμο, κερδοφόρο οργανισμό. Σε σχέση με το θέμα της καταβολής μερίσματος, η τράπεζα ανακοίνωσε επιστροφή σε διανομές μερισμάτων από το 2023 και μετά, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και των συνθηκών της αγοράς.

Η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος Πανίκου Νικολάου: 

«Κατά το γ’ τρίμηνο 2022 παρουσιάσαμε ισχυρή πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας στόχων και επιβεβαιώσαμε τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου με καλά διαφοροποιημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο. Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία, πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ύψους 49%, που αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 11.7%, και παραμένουμε σε καλή πορεία για επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (underlying ROTE) ύψους περίπου 10% ήδη από το 2022, παρά τις εξωγενείς αβεβαιότητες.

Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, η κυπριακή οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και συνέχισε να σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση 5.4% κατά το γ’ τρίμηνο. Το πραγματικό ΑΕΠ στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 6.0% το 2022, με τον αυξημένο τουρισμό να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, και κατά περίπου 3.0% το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και κατά τα δύο έτη.

Το γ’ τρίμηνο 2022 χαρακτηρίστηκε από την επίτευξη, νωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν, του στόχου μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 5%. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε σε 4.5%.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €1.7 δις τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Έχουν τεθεί ισχυρά θεμέλια στο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, τοποθετώντας το έτσι σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων.

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2022, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €172 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €81 εκατ., αυξημένα κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, με τα έσοδα από τόκους δανείων και ρευστών διαθεσίμων να συνεχίζουν να βελτιώνονται. Η επίδοση αυτή μας επιτρέπει να αυξήσουμε την εκτίμηση μας για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 σε πάνω από €350 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ευνοϊκή θέση του Συγκροτήματος για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Τα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν κατά το γ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των ενεργειών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης μας κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 47%, μειωμένος κατά 10 ε.μ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. H χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) παρέμεινε εντός των ορίων του εύρους των στόχων μας στις 45 μ.β.

Τον Ιούλιο, ολοκληρώσαμε Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ), μέσω του οποίου 16% του μόνιμου προσωπικού του Συγκροτήματος είχε εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε €101 εκατ. το οποίο αναγνωρίστηκε το γ΄ τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε €37 εκατ. ή 19% του συνολικού κόστους προσωπικού, με περίοδο απόσβεσης 2.7 έτη. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν καθαρή ζημιά ύψους €59 εκατ για το γ’ τρίμηνο και €9 εκατ. για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, μετά την πλήρη απορρόφηση του συνολικού κόστους του ΣΕΑ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19.8% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 14.7%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Η ρευστότητά μας παραμένει, επίσης, ισχυρή και ως εκ τούτου οι καταθέσεις μετρητών μας με την ΕΚΤ (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €3.0 δις), ανήλθαν σε €6.9 δις, με την Τράπεζα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρουσίασαν αύξηση ύψους 2% κατά το τρίμηνο και 7% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, και ανήλθαν σε €18.8 δις.

Το όραμά μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε επιτυχώς τη στρατηγική μας ώστε να μετατρέψουμε το Συγκρότημα σε ένα σταθερά κερδοφόρο οργανισμό με προσφορά τραπεζικών και ευρύτερα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο. Αναμένουμε οι ενέργειες που λαμβάνουμε και η επιχειρηματική μας δυναμική να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους μας και έχουμε πλέον τις βάσεις για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy