Η Κομισιόν στέλνει στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή για κανόνες ασφάλειας υπεράκτιων εργασιών φυσικού αερίου

Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο με την οποία την καλεί να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιέχεται στην τακτική δέσμη αποφάσεων του Φεβρουαρίου για διαδικασίες επί παραβάσει, δηλαδή τις διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Ειδικότερα, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι ορισμένες διατάξεις που αφορούν την πρόληψη ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, καθώς και την ταχεία αντίδραση σε τέτοια ατυχήματα, δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο εθνικό δίκαιο, και πλέον έχει δύο μήνες να συμμορφωθεί.

Στο πλαίσιο του ίδιου πακέτου, η Κύπρος έλαβε επίσης προειδοποιητικές επιστολές για θέματα που αφορούν την προστασία των θαλάσσιων υδάτων, τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Η προειδοποιητική επιστολή αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Εφόσον ένα κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί εγκαίρως, η Κομισιόν αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Εάν και τότε το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί, η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και το κλείσιμο 93 συνολικά υποθέσεων, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. Από αυτές τις υποθέσεις, οι έξι αφορούν την Κύπρο, και συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, την σήμανση αλλεργιογόνων ουσιών στα παιχνίδια, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θέματα που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία επί παραβάσει που ξεκίνησε η Κομισιόν για την παραχώρηση υπηκοοτήτων μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος στις 20 Οκτωβρίου 2020 με προειδοποιητική επιστολή, και στις 9 Ιουνίου 2021 με αιτιολογημένη γνώμη παραμένει ανοικτή.

Ασφάλεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κύπρο, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών (οδηγία 2013/30/ΕΕ).

Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις ενέργειας και για την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση τέτοιων ατυχημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν άδεια για εξερεύνηση ή παραγωγή έχουν επαρκή τεχνικά και χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και ότι διατηρούν διαθέσιμους πόρους για χρήση αν παραστεί ανάγκη.

Απαιτείται η σύσταση ανεξάρτητης αρχής για να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας, καθώς και κατάλληλο σύστημα για τη διεκπεραίωση των αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι εταιρείες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη και σε φυσικούς οικοτόπους.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή στήριξε την Κύπρο στη μεταφορά και την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων, αλλά διαπίστωσε ότι ορισμένες διατάξεις δεν είχαν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις παραλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία των θαλάσσιων υδάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο και ακόμα οκτώ κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία και Μάλτα) λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ καθώς και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων τους.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα παρακολούθησης έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 και τα προγράμματα μέτρων έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Τα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την επανεξέταση των προγραμμάτων μέτρων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Η Βουλγαρία και η Μάλτα δεν διαβίβασαν επίσης εκθέσεις σχετικά με την επανεξέταση των προγραμμάτων παρακολούθησής τους.

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις παραλείψεις που εντοπίστηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βιώσιμη διαχείριση του νερού

Η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο και ακόμα 15 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία), επειδή δεν ολοκλήρωσαν την επανεξέταση των σχεδίων τους διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), και/ή τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Και οι δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν ανά εξαετία τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και των κινδύνων πλημμύρας, αντίστοιχα. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού περιλαμβάνουν πρόγραμμα μέτρων που είναι καθοριστικά για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καταρτίζονται βάσει χαρτών οι οποίοι παρουσιάζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με σενάρια πλημμύρας.

Ειδικότερα, η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που παρέλειψαν να επανεξετάσουν, να εγκρίνουν και να κοινοποιήσουν εγκαίρως τα τρίτα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω 16 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις παραλείψεις που επισημάνθηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών

Η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει και να συνεχίσει 24 υποθέσεις κατά αρκετών κρατών μελών για διάφορες παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει και να συνεχίσει διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με την οδηγία της ΕΕ για τον έλεγχο αναλογικότητας, στέλνοντας συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές κατά της Κύπρου και ακόμα 10 κρατών μελών (Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Σλοβακία), ενώ θα αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θέσπιση ρυθμίσεων για τα επαγγέλματα μέσω κοινοβουλευτικών τροπολογιών καλύπτεται από προηγούμενη αξιολόγηση της αναλογικότητας.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου, επειδή προβλέπει την απαγόρευση συνεργασίας με άλλα επαγγέλματα σε κτηματομεσιτικά γραφεία.

Όλα τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy